Stanovy

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fotoklub Plzeň, z. s.

Článek I.
Základní ustanovení

1.1. Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Plzeň, z. s. (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové Fotoklubu vystupovat při společných akcích organizovaných Fotoklubem. Při individuálních výstavách a účasti ve fotografických soutěžích je na zvážení každého člena, zda se k členství ve Fotoklubu přihlásí.
1.2. Fotoklub je dobrovolným občanským sdružením osob, které mají zájem o fotografii a fotografickou tvorbu dotýkající se všech jejích odvětví.
1.3. Fotoklub je založen podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů a je samostatnou právnickou osobou. Členství ve Fotoklubu je dobrovolné. Členy mohou být fyzické a právnické osoby.
1.4. Sídlo Fotoklubu: Plzeň
1.5. Fotoklub se při své činnosti řídí právním řádem České republiky a svými stanovami. Působnost Fotoklubu je na celém území České republiky, především však v oblasti Plzeňského kraje.

Článek II.
Předmět a cíl činnosti Fotoklubu

2.1. Cílem činnosti Fotoklubu je podpora fotografické tvorby jeho členů, dotýkající se všech odvětví fotografie, rozvoj znalostí v daném oboru, výměna zkušeností mezi jednotlivými členy Fotoklubu, propagace a prezentace fotografické tvorby členů sdružení.
2.2. K naplnění cílů Fotoklubu slouží především následující aktivity:
2.2.1.pravidelné schůzky Fotoklubu
2.2.2.pořádání fotografických seminářů, dílen, výletů, společné návštěvy fotografických výstav
2.2.3.pořádání společných výstav fotografií
2.2.4.pomoc při pořádání samostatných autorských výstav jednotlivých členů Fotoklubu, např. zapůjčení rámů, pomoc při instalaci výstavy. Společné akce mají ale vždy přednost.
2.2.5.spolupráce s dalšími fotokluby a skupinami, kulturními a jinými organizacemi, případně jednotlivými osobami se vztahem k fotografické tvorbě

Článek III.
Vedlejší hospodářská činnost

3.1. Předmět podnikání: výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Článek IV.
Členství ve Fotoklubu

4.1. Vznik členství.
Členem Fotoklubu se může stát každá fyzická osoba starší 15ti let nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami Fotoklubu.
4.2. Členství vzniká přijetím písemné přihlášky členem rady Fotoklubu a zaplacením členského příspěvku, případně splněním dalších vstupních podmínek, pokud tak určí rada nebo valná hromada Fotoklubu (např. předložení kolekce fotografií z dosavadní tvorby, nutnost schválení přijetí nového člena radou, a pod.).
4.3. Výši členského příspěvku na daný rok určuje valná hromada Fotoklubu. Pro osoby mladší 18ti let, důchodce, invalidy a osoby dlouhodobě nevýdělečně činné je výše členských příspěvků poloviční. Příspěvky je nutné zaplatit do konce února příslušného roku. Při vystoupení z Fotoklubu nebo při zrušení členství se příspěvek nevrací.
4.4. Na návrh výboru Fotoklubu může valná hromada rozhodnout o čestném členství (fyzická či právnická osoba). Čestné členství se uděluje zejména za výjimečný přínos pro rozvoj a činnost Fotoklubu. Čestný člen je zbaven členských povinností, v rámci práv má ovšem pouze poradní hlas.
4.5. Zánik členství.
Členství ve Fotoklubu zaniká oznámením radě o vystoupení z Fotoklubu, neplacením členského příspěvku, úmrtím člena, zánikem členské organizace, rozhodnutím valné hromady o zrušení členství na základě opakovaného nebo hrubého porušení stanov a zánikem Fotoklubu.
4.6. Dokladem členství je členský průkaz vydaný radou Fotoklubu. Při ukončení členství je bývalý člen Fotoklubu povinen tento průkaz radě odevzdat.

Článek V.
Práva a povinnosti členů Fotoklubu

5.1. Práva
5.1.1.zúčastňovat se všech akcí Fotoklubu a být o nich informován
5.1.2.přednášet návrhy, připomínky a stížnosti k činnosti Fotoklubu
5.1.3.hlasovat, volit a býti volen – pokud je člen starší 18ti let
5.1.4.znát stav hospodaření Fotoklubu
5.1.5.být seznámen s rozhodnutími valné hromady a rady (ústně na schůzkách, prostřednictvím e-mailu nebo zveřejněním rozhodnutí na internetových stránkách Fotoklubu)
5.1.6.rovnocenný přístup k majetku Fotoklubu (využití majetku pro společné akce má vždy přednost před využitím pro individuální potřeby jednotlivých členů)

5.2.Povinnosti
5.2.1.podílet se aktivně na činnosti Fotoklubu
5.2.2.dodržovat stanovy Fotoklubu
5.2.3.platit včas a v požadované výši členské příspěvky
5.2.4.svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
5.2.5.šetrně zacházet s majetkem fotoklubu, nahradit případné škody, s přihlédnutím ke stáří a stavu nevráceného nebo poškozeného vybavení (uhrazení opravy, pořízení odpovídajícího vybavení, finanční náhrada určená k pořízení nového vybavení)
5.2.6.nepoškozovat zájmy a dobré jméno fotoklubu

Článek VI
Orgány Fotoklubu

6.1.Orgány Fotoklubu jsou
6.1.1.valná hromada
6.1.2.rada

Článek VII
Valná hromada

7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Fotoklubu
7.2. Valnou hromadu tvoří všichni členové Fotoklubu
7.3. Valnou hromadu svolává rada podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada svolává valnou hromadu vždy, požádá-li o to alespoň třetina členů. Termín konání valné hromady musí být oznámen obvyklou formou (písemně, pomocí elektronické pošty, SMS, apod.) všem členům nejméně 10 dní předem, s udáním důvodu jejího svolání.
7.4. Valná hromada zejména:
7.4.1.rozhoduje o zásadních otázkách Fotoklubu a jeho stěžejních aktivitách
7.4.2. schvaluje zprávy o činnosti rady a revizní komise
7.4.3. schvaluje zprávu o hospodaření a roční účetní uzávěrku
7.4.4. volí a odvolává členy rady a revizní komise
7.4.5. schvaluje výši členských příspěvků
7.4.6. schvaluje program a rozpočet Fotoklubu
7.4.7. rozhoduje o změně stanov, o zrušení členství a o zániku Fotoklubu
7.4.8. rozhoduje o všech dalších otázkách Fotoklubu
7.5. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
7.6. Každý člen starší 18ti let má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovné.
7.7. Valná hromada se usnáší prostou většinou hlasů přítomných členů s výjimkou případů, kdy se rozhoduje o změně stanov, o zrušení členství, o zániku Fotoklubu. V těchto případech je potřebná dvoutřetinová většina přítomných členů Fotoklubu. Nastane-li při hlasování rovnost hlasů, rozhoduje hlas předsedy Fotoklubu.
7.8. Pokud se valná hromada dvakrát po sobě nesejde v usnášeníschopném počtu, její pravomoci přebírá rada.

Článek VIII
Rada

8.1. Rada je výkonným orgánem Fotoklubu, který zajišťuje činnost mezi valnými hromadami. Za veškerou svoji činnost odpovídá rada valné hromadě. Kolektivním statutárním orgánem je rada.
8.2. Rada má 3 členy a tvoří ji:
8.2.1. předseda
8.2.2. místopředseda
8.2.3. hospodář
8.3. Jednotlivé členy rady volí valná hromada na základě návrhu některého ze členů Fotoklubu a souhlasu voleného na tuto funkci kandidovat. V případě, že nezíská žádný z navrhovaných kandidátů na jednotlivá místa v radě nadpoloviční většinu hlasů, postupují do dalšího kola volby 2 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V případě, že ani pak nedojde ke zvolení, opakuje se volba na místo nezvoleného člena rady při další valné hromadě svolané nejpozději do jednoho měsíce.
8.4. Volební období je 5 let. Nedojde-li ve stanovené době k navrhnutí a zvolení nových členů rady, zůstávají až do jejich zvolení stávající členové ve funkci.
8.5. Rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
8.6. Schůze rady svolává předseda, příp. místopředseda, podle potřeby. Schůze rady je svolána vždy, požádá-li o to nejméně třetina členů rady.
8.7. Rada zejména:
8.7.1. rozhoduje o všech věcech organizačních a hospodářských
8.7.2. schvaluje smlouvy a dohody uzavírané jménem Fotoklubu
8.7.3. průběžně sleduje hospodaření s finančními prostředky Fotoklubu ve spolupráci s revizní komisí
8.7.4. provádí usnesení valné hromady
8.7.5. rozhoduje o pořádání výstav, přednášek, kurzů, vydávaní katalogů apod. v rámci schváleného programu
8.7.6. zajišťuje způsoby a prostředky k výkonu navržených činností
8.7.7. předkládá valné hromadě zprávu o výsledcích své činnosti a zprávu o hospodaření
8.7.8. podává návrhy pro další činnost Fotoklubu
8.7.9. stanovuje čas, místo konání a program valných hromad a informuje o tom členy
8.7.10. rozhoduje o přijetí nových členů, předkládá valné hromadě návrhy na zrušení členství
8.7.11. rozhoduje o všech případech, o nichž stanovy nemají samostatná ustanovení
8.8. Člen rady může být odvolán valnou hromadou nebo se může své funkce vzdát. Ve druhém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy rada rezignaci přijala. Nově zvolený člen rady je pak zvolen na období do řádných voleb všech členů rady.
8.9. Za spolek jedná předseda a místopředseda samostatně. Při podpisu smluv tak smí učinit pouze se souhlasem rady. Předseda a místopředseda mohou zmocnit k jednání jménem Fotoklubu jiného člena Fotoklubu a to písemnou formou.
8.10. Hospodář Fotoklubu
8.10.1. odpovídá za správné a úplné
8.10.1.1. vedení evidence majetku Fotoklubu
8.10.1.2. vedení příjmů a výdajů v pokladní knize Fotoklubu a evidenci účetních dokladů
8.10.1.3. vedení přehledu o příjmech a výdajích na bankovních účtech
8.10.1.4. vedení evidence darů peněžitých i nepeněžitých
8.10.2. vybírá a eviduje členské příspěvky Fotoklubu
8.10.3. jedenkrát ročně předkládá valné hromadě zprávu o využití finančních prostředků a výsledcích hospodaření se společným majetkem za uplynulý rok
8.10.4. je povinen na požádání umožnit nahlédnout do záznamů o hospodaření každému členovi Fotoklubu

8.4. Na konci kalendářního roku provede inventuru majetku Fotoklubu, vypracuje a předkládá valné hromadě zprávu o kontrole hospodaření Fotoklubu.
8.5. Pokud zjistí závažné nedostatky v hospodaření Fotoklubu, činnosti rady nebo jiné nedodržování stanov Fotoklubu, má právo svolat valnou hromadu.

Článek IX
Hospodaření fotoklubu

9.1. Hospodaření Fotoklubu s finančními prostředky se řídí rozpočtem příjmů a výdajů, schváleným valnou hromadou.
9.2. K zajištění činnosti Fotoklubu vytváří rada finanční fond. Jeho základními zdroji jsou
9.2.1. členské příspěvky
9.2.2. dary, dotace, granty, dobrovolné příspěvky
9.3. Za hospodaření Fotoklubu odpovídá rada. Spravuje veškerý majetek fotoklubu. Tento majetek smí být využíván k zajišťování činnosti Fotoklubu, případně k zapůjčení členům Fotoklubu nebo spolupracujícím sdružením.
9.4. O využití finančních prostředků mimo běžnou administrativu (pozvánky, plakáty, poštovné při obesílání mapových okruhů, korespondence s dalšími subjekty, …) se členové Fotoklubu dohodnou na schůzkách Fotoklubu a to hlasováním nadpoloviční většinou přítomných.
9.5. Správnost vedení účtů a pokladny a účelnost čerpání finančních prostředků kontroluje revizní komise.

Článek X
Zánik Fotoklubu

10.1. Fotoklub zaniká
10.1.1. dobrovolným zrušením nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí dvoutřetinové většiny členů přítomných na valné hromadě. Toto rozhodnutí musí být učiněno písemnou formou a doloženo podpisy hlasujících členů.
10.1.2. pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění
10.2. Zaniká-li spolek zrušením, musí mu předcházet likvidace.

Článek XI
Závěrečná ustanovení

11.1. Spolek vede seznam členů, který je přístupný veřejně.
11.2. Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením valnou hromadou.

V Plzni dne 4. 3. 2015